San Antonio Clubhouse, Citizens Parkway, San Antonio, TX, United States