International Valley Health, Monmack Road, Edinburg, TX, United States